Půjčovna dětských atrakcíLOUNY Mírové náměstí


Tržní řád

 

TRŽNÍ ŘÁD LOUNSKÝCH FARMÁŘSKÝCH TRHŮ

 

·      Hlavním cílem Lounských farmářských trhů je pravidelná nabídka a prodej čerstvé zeleniny; ovoce, rostlin, potravin i sezónních přebytků zahrad (ovoce, zelenina). Dále je možné nabízet řemeslné a jiné produkty vlastní výroby přednostně z Loun a okolí. Trhy jsou tedy především zaměřeny na potraviny, místní produkty a výrobky. Pořadatelem Lounských farmářských trhů je Tomáš Kepl (fyzická osoba) se souhlasem Rady města Loun. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které se zaměřením trhů souvisí a nepopírá ho, případně nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit.

 

·         Lounské farmářské trhy se konají v sobotu, v době od 8:00 do 12:00 hod., v prostoru Mírového náměstí v Lounech.

 

·         Způsob prodeje:

 

- z tržních stánků, vlastních či pronajatých k tomuto účelu pořadatelem na základě platné smlouvy o nájmu za tržní místo,

 

- v případě prodeje potravin a produktů, které potřebují zvláštní či speciální podmínky dle požadavku Krajské veterinární správy a Krajské hygienické stanice lze využít vlastní prodejní zařízení,  platí i v případě zvýšeného zájmu prodejců nabízející jednorázově sezónní přebytky zahrad; i v těchto případech bude uzavřena smlouva o nájmu za tržní místo

 

- v případě zájmu pořadatel zajistí připojení ke zdroji elektrické energie

 

·         Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně vztahuje. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., zákona o potravinách č. 110/1997 a souvisejících hygienických a veterinárních předpisů(viz příloha č. 1):

 

- každý prodejce je osobně odpovědný za to, že při produkci, sklizni, skladování, zpracování, výrobě a značení nabízených výrobků dodržel všechny legislativní předpisy, zejména teplotní a hygienické podmínky,

 

-prodejce potravin je povinen prodej organizovat tak, aby se v jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky, u nebalených potravin zamezit kontaktu s kupujícími a nepříznivými vlivy jako např. prach, vlhko, kouř apod.,

-1-

-u potravin vyžadujících chlazení je prodejce povinen uchovávat zboží za odpovídajících teplotních podmínek, ve vhodném zařízení  (viz příloha č. 1),

 

-při prodeji nebalených potravin a těch, které se krájí (koláče, masné výrobky, sýry) si prodejce zajistí pitnou vodu na umývání náčiní a rukou, či jiný způsob očisty,

 

-k prodeji a nabídce zboží je prodejce povinen používat prodejní zařízení zhotovené ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu,

 

-prodej není povolen osobám mladších 15-ti let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti,

 

-prodejci potravin jsou povinni zaregistrovat se u místně příslušného dozorového orgánu.

 

·         Prodejci Lounských farmářských trhů jsou povinni dodržovat zásady osobní čistoty, čistotu pracovního oděvu a pořádek prodejního místa. Dále jsou povinni průběžně odstraňovat odpad (viz rovněž příloha č. 1) a odkládat ho výhradně do sběrných nádob, které jsou k tomuto účelu určeny. Prodejcům je doporučeno přivézt si pro vlastní účely koš na odpadky, pokud na stánku budou vznikat.

 

·         Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením prodávajícího, popřípadě obchodní firmou.

 

·        Provozovatel za prodané zboží na trzích nepřebírá jakoukoli záruku.

 

·         Prodejce je povinen dodržovat provozní řád trhů a obsadit takové tržní místo nebo stánek, které mu bylo přiděleno. Po skončení trhu je prodejce odpovědný za předání neporušeného stánku a za úklid prostoru bezprostředně v okolí svého prodeje.

 

·       Prodejci biopotravin či bioproduktů zajistí označení výrobků na obalu logem „zelené zebry“ nebo budou mít viditelně umístěno oprávnění (certifikaci) k používání značky „bio“.

 

·         V době konání Lounských farmářských trhů lze využít veřejné sociální zařízení se zdrojem pitné vody v ulici Hilbertova sousedící s Mírovým náměstím a též pítko umístěné přímo na náměstí.

 

·         Tento provozní řád  včetně přílohy č. 1  je v platnosti od 1.4.2011

 

 

Tomáš Kepl

pořadatel Lounských farmářských trhů

Vršovice 9

440 01  Louny

-2-

 

                                         Příloha č.1

 

Veterinární hygienické podmínky prodeje  - pro prodej živočišných produktů .

V tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně nezávadné živočišné produkty, které splňují požadavky stanovené v § 18 zákona č. 166/1999 Sb, o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Živočišné produkty s prošlým datem použitelnosti jsou považovány za zdravotně závadné. Kdo nabízí živočišné produkty k prodeji je povinen skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost, vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin a uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.

Obecné podmínky pro prodej živočišných produktů

1.         Prodejní zařízení musí být konstruována a udržována čistá a v dobrém stavu, aby bylo zabráněno riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci.

2.         Musí být k dispozici vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny prodávajících (zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety).

3.         Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, musí být v dobrém stavu a musí být snadno čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné. Požaduje se použití hladkých, omyvatelných, nerezavějících a netoxických materiálů.

4.         Musí být odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, jeli nezbytné, dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení.

5.         Musí být zajištěno, aby pracovní úkony probíhaly za hygienických podmínek, jestliže jsou potraviny čištěny jako součást prodeje.

6.         Musí být k dispozici odpovídající zařízení na přívod teplé a/nebo studené pitné vody.

7.         Musí být k dispozici odpovídající zařízení pro hygienické skladování a odstraňování nebezpečných a/nebo nepoživatelných látek a odpadu.

8.         Musí být k dispozici odpovídající zařízení nebo nástroje pro uchovávání potravin při vhodné teplotě a pro kontrolu teplot.

9.         Musí být potraviny umístěny tak, aby bylo zabráněno riziku kontaminace.

10.       Prodejci živočišných produktů musí mít platný zdravotní průkaz. Prodejci musí nosit vhodný čistý a je-li nezbytné, ochranný oděv, musí dbát na vysoký stupeň čistoty.

11.       Obaly použité pro první a další balení potravin nesmí být zdrojem kontaminace. Materiály pro první balení musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny riziku kontaminace.

Prodej živočišných produktů :

Masné výrobky, rybí výrobky  a sýry   musí pocházet ze závodů registrovaných příslušnou Krajskou veterinární správou. Ostatní živočišné produkty  (vejce, med,  kuchaná syrová chlazená drůbež  a králíci)  mohou  pocházet  z přebytků chovatele, prodej chlazené drůbeže a králíků je omezen množstvím (viz dále).

 

 

Pro  prodej živočišných produktů  platí tyto obecné  požadavky:

Čerstvé drůbeží a králičí maso musí být po celou dobu nabízení k prodeji skladováno při teplotě do +4 °C, čerstvé vepřové, hovězí maso a zvěřina při teplotě do +7 °C v odpovídajícím zařízení. Skladovací teplota mléčných výrobků ošetřených UHT je do +24 °C, ostatních mléčných výrobků - +4 až +8 °C. Masné a rybí výrobky se musí uchovávat při skladovacích teplotách deklarovaných výrobcem (nejčastěji do +5 °C). Vhodné teplotní podmínky musí být monitorovány (teploměr). Při těchto teplotách musí být produkty uchovávány po celou dobu prodeje. Dále musí být chráněny před kontaminací, zejména před zvířaty a škůdci, před povětrnostními vlivy (přímé slunce, déšť), před prachem a před přímým kontaktem zákazníků s nebalenými potravinami. Povrchy přicházející do styku s potravinami musí být udržovány ve stavu, který umožňuje hygienickou manipulaci s potravinami, a musí být snadno čistitelné. K dispozici musí být vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny zaměstnanců (včetně zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety). Při prodeji nebalených produktů odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody pro čištění popřípadě dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení přímo na místě prodeje. Prodávající musí zamezit možné kontaminaci potravin při současné manipulaci s nebalenou potravinou a penězi (rukavice, podávací náčiní).

Požadavky na značení balených i nebalených potravin vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, § 6 až § 8. Při prodeji nebalených potravin musí být pro spotřebitele na viditelném místě umístěný údaj s názvem výrobku, podmínkami skladování (teplota) a datem spotřeby.

Prodej přebytků chovatelem

Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů.

Čerstvé drůbeží maso:

Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže, může prodávat v malém množství neporcované drůbeží maso přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže týdně.

Čerstvé králičí maso:

Chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů králíků týdně. Při prodeji nesmí být oddělována hlava od těla.

Vejce

Prodej přebytků chovatelem: vejce nemusí být prosvícená, musí být skladována při nekolísavé teplotě +5 až +18 °C, chráněná před sluncem, mohou být prodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž minimální trvanlivost je 28 dnů. Pro zákazníky musí být na viditelném místě umístěno jméno a adresa chovatele, u kterého byla vejce vyprodukována a datum minimální trvanlivosti. Jednomu konečnému spotřebiteli může být prodáno max. 60 ks vajec.

Prodej obchodníkem (překupníkem): platí stejné podmínky jako při prodeji v obchodě (skladovací podmínky, balení, značení), množství neomezené. Požadavky na značení vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, § 6 a § 8.

Med

Med musí pocházet od včelstva, v němž se nevyskytují mor včelího plodu nebo hniloba včelího plodu. Musí být skladován v obalech, které splňují podmínky na obaly pro potraviny živočišného původu, nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření. K dispozici musí být informace o druhu medu a tom, kdo je výrobcem medu. Medař musí být schopen předložit na vyžádání registraci včelaře.

Odpady

Odstraňování komunální odpadu je součástí tržního řádu.

Pro případ výskytu odpadů živočišného původu (tzv. vedlejší živočišné produkty  III. kategorie, které nejsou určeny k výživě lidí – dále jen VŽP) musí mít prodejce k dispozici buď uzavíratelnou omyvatelnou a dezinfikovatelnou  plastovou nádobu, označenou modrozeleným pruhem nebo plastový pytel pro jednorázové použití. V případě vzniku VŽP pak prodejce musí zajistitjeho neškodné odstranění   prostřednictvím  asanačního podniku (kafilérie)   VAPO Podbořany, tel. č.  415 237 701. Odpady nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace. Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu.

Sanitace

Prodejce odpovídá za úklid v bezprostředním okolí svého stánku. Provozovatel tržiště odpovídá za celkový úklid  celého tržiště po skončení trhů.